Tag Archives: Yukiko Suo

Leni Lan Yan (Leni Lan Crazybarby), Yukiko Suo (Suou Yukiko), 3D Rou pu tuan: Ji le bao jian (2011)


Innocent noblewoman is ravished in her bath by a lower-class handyman, marking the beginning of her downward spiral into sexual slavery.
Read more »