Tag Archives: Ceyda Karahan

Ceyda Karahan, Kartal yuvasi (1974)

KY1974-UA-2shake.mkv_snapshot_00.50_[2016.02.16_23.51.13] KY1974-UA-2shake.mkv_snapshot_02.02_[2016.02.16_23.51.36]
Read more »